This page contains geo-tags

Tag Archives: Bài Viết

Các bài viết về tiếng Anh pháp lý và IETLS.

Tiếng Anh Pháp Lý Dễ Hay Khó

Trong bài viết này, tienganhluat sẽ đề cập sự khác biệt giữa tiếng anh pháp lý (TAPL) và tiếng anh phổ thông để các bạn có góc nhìn khái quan hơn về hai khái niệm này. Ở mức độ cơ bản, chúng ta sẽ phân loại các vấn đề này chủ yếu trên hai góc […]